បណ្ដុះបណ្ដាលការផ្សាយដំណឹងល្អ (E.E.)

អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលការផ្សាយដំណឹងល្អ  (Evangelism Equipment)

អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលការផ្សាយដំណឹងល្អ (ប.ផ. ) បានបង្កើតឡើងនៅក្នងឆ្នាំ ១៩៦៧ ដោយលោកបណ្ឌិត ឌី ចេនខេន ណឺឌី (Dr. D.James Kennedy)។

ការបណ្ដុះបណ្ដាលការផ្សាយដំណឹងល្អ (ប.ផ.) របៀបមួយនេះ ជួយឲ្យអ្នកទទួលបានផលច្រើនជាងមុន។ ក្រោយទទួលការហ្វឹកហ្វឺនពីរបៀបផ្សាយដំណឹងល្អនេះ គេតែងតែមានទស្សនៈថា

“យើងធ្លាប់តែប្រើចបកាប់ ស្រាប់តែលោកអោយត្រាក់ទ័រយើងមួយ ថែមទាំងបង្រៀនអោយចេះបើកបរទៀតផង”

“យើងធ្លាប់ស្ទូចត្រីដោយប្រើសន្ទូចមួយ ស្រាប់តែលោកអោយអួនមកយើងវិញ”

“ផ្ដើមការសន្ទនារបស់យើងមិនទៅ​ឯណាសោះ ប៉ុន្តែដោយសារការបង្ហាត់នេះ ការសន្ទនារបស់យើងបានដាក់លេខទៅមុខហើយ”

“ការបង្ហាត់នេះ បានជួយអោយខ្ញុំហ៊ានផ្សាយដំណឹងល្អដល់គ្រប់ទាំងមនុស្ស គ្រប់ពេលវេលា”

ការបង្ហាត់ផ្សាយដំណឹងល្អរបៀបនេះ និងជួយអ្នកឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អកាន់តែល្អឡើងដល់មិត្តភក្ដិ បងប្អូន អ្នកស្គាល់ អ្នកជិតខាង រួចនឹងជួយឲ្យគេឯទៀតបានចេះផងដែរ។

យើងសង្ឃឹមថា ប.ផ. នេះក្លាយទៅជាបទពិសោធន៍មួយ ដែលនាំឲ្យរីកចំរើនជាងគេក្នុងជីវិតអ្នក។

សូមទទួលការបង្ហាត់ ដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អដ៏សក្ដិសិទ្ធ និងជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គផង។

1
1.1 ការណែនាំអំពី ប.ផ
2
1.2 មេរៀនទី១ «ការបង្ហាត់ពួកជំនុំ»
86
3
1.3 កិច្ចការផ្ទះ

1
2.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
2.2 មេរៀនទី ២ « ការផ្សាយដំណឹងល្អក្នុងជីវិត »
64
3
2.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
2.4 ការរៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)

1
3.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
3.2 មេរៀនទី ៣ « ទំនាក់ទំនងដើម្បីមិត្តភាព »
56
3
3.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
3.4 ការរៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)

1
4.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
4.2 មេរៀនទី ៤ « ការធ្វើទីបន្ទាល់ »
67
3
4.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
4.4 ការរៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)

1
5.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
5.2 មេរៀនទី ៥ « សំណួរវិនិច្ឆ័យ »
75
3
5.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
5.4 ការរៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)

1
6.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
6.2 មេរៀនទី ៦ « ដំណឹងល្អៈ ព្រះគុណ និង មនុស្ស »
3
6.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
6.4 រៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)

1
7.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
7.2 មេរៀនទី ៧ «ដំណឹងល្អៈ ព្រះ និង ព្រះគ្រីស្ទ»
57:35
3
7.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
7.4 ការរៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)

1
8.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
8.2 មេរៀនទី ៨ «ដំណឹងល្អៈ ជំនឿ»
66
3
8.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
8.4 រៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)

1
9.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
9.2 មេរៀនទី ៩ «នាំឲ្យគេសំរេចចិត្ត»
56
3
9.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
9.4 ការរៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)

1
10.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
10.2 មេរៀនទី ១០ «បណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជឿថ្មីឲ្យក្លាយជាសិស្ស»
3
10.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
10.4 រៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)

1
11.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
11.2 មេរៀនទី ១១ « ការប្រមូលកាន់តែច្រើនឡើង »
3
11.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
11.4 ការរៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)

1
12.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
12.2 មេរៀនទី ១២ « របៀបដោះស្រាយការជំទាស់ »
3
12.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
12.4 ការរៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)

1
13.1 រំលឹកកិច្ចការផ្ទះ
2
13.2 មេរៀនទី១៣ « សរុបបង្ហើយ និង បន្តទៅមុខ »
3
13.3 កិច្ចការផ្ទះ
4
13.4 ការរៀនពិសោធន៍ធ្វើការ (រពធ)

1
14.1 ការប្រលងថ្នាក់ ១៣ សប្ដាហ៍
2
14.2 ការប្រលងវគ្គហ្វឹកហ្វឺនរយៈពេល ៥ ថ្ងៃ
3
14.3 ការរក្សាស្ថិតិ
4
សំនួរៈ ១. ដើម្បីសំណេះសំណាល់អំពីជីវិតរបស់គេ តើអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អ ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ?
5
សំនួរ ១. តើគោលបំណងអ្វី ពីព្រះគម្ពីរ អំពីកម្មវិធី ប.ផ.​?
6
សំនួរ ២. តើគោលបំណង ប. ផ គឺជាអ្វី?
7
សំនួរ ៣. តើគម្រោងផ្សាយដំណឹងល្អ ប្រៀបដូចនឹងរូបកាយមនុស្សយ៉ាងដូចម្ដេច?
8
សំនួរ ១. តើការផ្សាយដំណឹងល្អ គឺជាការសន្ទនា រវាងគ្នាប៉ុន្មាននាក់? អ្វីខ្លះ?
9
សំនួរ ១. តើអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អ ត្រូវធ្វើអ្វី ដើម្បីសំណេះសំណាលអំពីជីវិតរបស់គេ?
10
សំនួរ ១. តើលក្ខណៈសម្បត្តិចាំបាច់ នៃទីបន្ទាល់ ត្រូវកត់ចំណុចអ្វី?
11
សំនួរ ១. តើជំនឿដែលអាចសង្រ្គោះបាន មានធាតុប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ?
12
សំនួរ ១. តើមានរបៀបប៉ុន្មានយ៉ាងដើម្បីទាក់ទាញឲ្យគេឆ្លើយចំពោះសំនួរវិនិច្ឆ័យទី២​? មានអ្វីខ្លះ?
13
សំនួរ ១. តើយើងបញ្ជាក់អំពីការសំរេចចិត្តរបស់គេយ៉ាងដូចម្ដេច?
14
សំនួរ ១. តើមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយពាក្យជំទាស់ មានប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ?
15
សំនួរៈ ១. តើការផ្សាយដំណឹងល្អ ជាការសន្ទនារវាងប៉ុន្មាននាក់?
អ្នកបង្កើតកម្មវិធី ​ប.ផ​ គឺលោកបណ្ឌិត ឌី ចេមខេន ណឺឌី (Dr .D.JamesKennedy)

១.  អង្គការ បណ្ដុះបណ្ដាលការផ្សាយដំណឹងល្អ (ប.ផ.) គឺជាអង្គការអន្តរជាតិ

 

២.  អង្គការ ប.ផ. មានការិយាល័យកណ្ដាល នៅ សៀមរាប និង សាខានៅភ្នំពេញ

 

៣.  អគ្គនាយក ការិយាល័យកណ្ដាល គឺ លោក ញា ភារម្យ  និងប្រធានសាខាភ្នំពេញ គឺ លោក Lee Tai Young

 

៤.  របៀបដែលអាចបង្ហាត់ ប.ផ. មានពីរយ៉ាង

 

 

 

៥.  ដើម្បីចាប់ផ្ដើមថ្នាក់ ១៣ សប្ដាហ៍ នៃ ប.ផ.  គឺ៖

 

 

 

៦.  ប្រសិនបើជាចង់បើក វគ្គហ្វឹកហ្វឺន​ ការិយាល័យ ប.ផ. អាចជួយបាន

 

៧. ការិយាល័យ ប.ផ. អាចជួយបង្ហាត់ គ្រូគង្វាល ឬ អ្នកដឹកនាំ អំពីការផ្សាយដំណឹងល្អបាន

 

៨. ការទទួលវិញ្ញាបនប័ត្ររបស់ ប.ផ.

 

 

 

៩. ទំនាក់ទំនងការិយាល័យភ្នំពេញ

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 4 students
Lectures: 54
Level: Beginner

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed